Vandel10

Vandel 10

Forberedende ungdomsuddannelse i 10. klasse

Vandel 10 er rettet mod elevernes kommende ungdomsuddannelsesvalg - i modsætning til folkeskolens 10. klasses prøve som i form og indhold er en gentagelse (udvidelse) af den obligatoriske afgangsprøve efter 9. klasse, og som først afvikles efter at eleverne i marts måned har søgt ind på ungdomsuddannelserne.

Vandel 10 er starten på noget nyt. Her er der bl.a. fokus på: Undervisning og undervisningsformer der rækker frem mod ungdomsuddannelserne (fagkurser og projektforløb). Elevernes faglige og personlige udvikling og modning. Optimering og differentiering af undervisningen. Synliggørelse af elevernes arbejde gennem fremlæggelser, præsentationer og udgivelser. Elevernes afklaring af deres fremtidige valg af ungdomsuddannelse. Øget brug af og sparring med det øvrige samfund, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, befolkningsgrupper, interessegrupper etc. International orientering – bl.a. rettet mod EU.

Skoleåret slutter ikke med afholdelse af folkeskolens 10.-klassesprøve. Men Vandel 10 indeholder både skriftlige og mundtlige evalueringer, tests og karaktergivninger og afsluttes med et årsprojekt.

Ved afslutningen af skoleåret får eleven et Vandel 10-bevis med alle karakterer for fagkurser og projekter samt den skriftlige udtalelse fra årsprojektet.

Projektforløb

Projektforløbene strækker sig over perioder på tre til fire uger. Der er fire projekter i løbet af året. Eksempler på projektemner: Idræt og sundhed, Innovation og bæredygtig udvikling, Medborgerskab og demokrati.

Fagkurser

Fagkurserne er intensive forløb, hvor du bliver undervist indenfor et snævert fagområde og kan dygtiggøre dig. De er niveaudelte og repræsenterer alle fag. Med dine forældre vælger du fagkurser og laver dit eget skema.

Uddannelsesvejledning

Skolen har to uddannelsesvejledere, der står for uddannelses- og erhvervsvejledningen. Eleverne følges tæt året igennem og hjælpes til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse.

Projektforløb -Sådan er 10. klasse på Vandel Efterskole

I projekterne vil eleverne have tilknyttet en vejleder. Vejlederen er aktiv medspiller i projektet, og der vil ud over det daglige samarbejde være skemalagte vejledninger. Projektforløbene afsluttes med en formidling, og der gives en individuel karakter. Formidling er en central del af projektarbejdet, og man vil på forskellig vis i løbet af året komme til at formidle projekterne til både de andre elever og grupper uden for skolen. Årsprojektet er et større og mere selvstændigt projekt, hvor eleverne skal vise, at de behersker alle de dele af projektarbejdsformen, de har arbejdet med i løbet af året. Projekterne kræver interview, dataindsamling eller anden opsøgende kontakt ud af huset. Ved bedømmelsen af årsprojektet medvirker en ekstern censor, og der gives både en karakter og en skriftlig udtalelse.

Fagkurser

Fagkurserne strækker sig over fem perioder på to til fem uger. I hver periode bliver der tilbudt 16 forskellige fag, hvoraf eleven skal vælge fire. I de fem fagkursusperioder bliver der således mulighed for at vælge 20 forskellige fagkurser. Den samlede kursusplan godkendes af forældrene. Alle boglige fagområder kan være repræsenteret. Også f.eks. biologi, samfundsfag, historie, geografi m.m. Fagene vil være tilbudt på tre niveauer og enkelte på tværs af niveau. Alle kurser afsluttes med en evaluering og evt. en fagkarakter.

Uddannelsesvejledning

Vejlederne har, så vidt det er muligt, de elever, de møder i undervisningen. Skolen prioriterer, at vejlederen kender eleven og har en hurtig og daglig kontakt til hende eller ham. I løbet af efteråret har alle elever den første samtale med deres vejleder. I november måned er alle 10. kl. elever i en uges brobygning på forskellige ungdomsuddannelser i Vejle. To søndage i løbet af skoleåret tilbydes elever og forældre ”Åben vejledning” med mulighed for en samtale med vejlederen. I januar/februar foregår anden samtalerunde, hvor eleverne i samarbejde med deres vejleder bliver afklaret om valg af ungdomsuddannelse og udarbejder den endelige uddannelsesplan og tilmelding til ungdomsuddannelserne. I løbet af februar har eleverne/forældrene desuden mulighed for en samtale med vejlederen eller faglærerne, hvor de kan stille afklarende spørgsmål til det endelige valg. Skolens vejledere og kontoret sørger for, at elevens ansøgningsskema bliver sendt rettidigt.